• Alo88.COM! là Blog cá nhân nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đã làm trong các dự án về các lĩnh vực: Lập trình website, quản trị mạng, web services, server cloud, Amazon Web Services, thiết kế đồ họa, domain-hosting.
    Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn

Các lệnh thường sử dụng trong centOS 7

mediavn

Administrator
Staff member
#1
Bài viết này sử dụng CentOS 7, editor Nano, wget trên amazon EC2 để thực hiện
Mỗi lần mình sử dụng câu lệnh gì mình sẽ update rất mong nó sẽ có ích cho ai đó giống mình.
Cơ bản:
- Lệnh khởi động lại server: sudo systemctl restart httpd
1. Các Lệnh về sử lý file
[root@ ~]# cd /dir - Di chuyển tới 1 thư mục dir
[root@ ~]# pwd - Hiển thi đường dẫn thư mục hiện hành
[root@ ~]# mkdir demo - Tạo 1 thư mục có tên demo
[root@ ~]# rm test.txt - Xóa 1 file test.txt
[root@ ~]# rm -rf dir/ - Xóa toàn bộ thư mục dir và các file bên trong
[root@ ~]# mv dir1 dir2 - Đổi tên thư mục dir1 thành dir2
[root@ ~]# cp file1 file2 - Copy file 1 thành file 2
[root@ ~]# nano hautx.txt - Xem nội dung 1 file có tên hautx.txt
[root@ ~]# tail -f /var/log/message - Hiện nội dung của file message và cập nhật liên tục, khởi đầu với 10 dòng cuối.
Di chuyển file:
mv source target
mv folder1 folder2 target
mv folder1 file1 target
mv -option source target

2. Nén và giải nén
[root@ ~]# zip -r folder.zip folder- Nén một thư mục folder
[root@ ~]# unzip file.zip - Giải nén 1 file.zip.
[root@ ~]# tar -zcf folder.tar.gz folder - Nén một thư mục dạng .gz.
[root@ ~]# tar -zxvf file.tar.gz - Giải nén.

Nếu không thực hiện được zip hoặc unzip do bạn chưa cài phần mềm này.
Để cài đặt phần mềm zip và unzip thực hiện lệnh sau:
Code:
# yum install zip unzip -y
3. Phân Quyền thư mục và file trong centos
[root@ ~]# chmod 755 demotx.txt - Phân quyền sử dụng tập tin demotx.txt
[root@ ~domain]# chmod 755 * cho toàn bộ các thư mục và file trong thư mục domain trước đó phải thực hiện lệnh ([root@ ~]# cd \var\www\html\domain )

Chú ý:
Mỗi chữ số ứng với từng tài khoản có được bằng cách cộng các số sau: 4 – đọc (r); 2 – ghi (w); 1 – thực thi (x))

[root@ ~]# chown centos:centos test.txt - Phân quyền sở hữu file test.txt cho user centos
[root@ ~]# chown -R centos:centos demo/ - Phân quyền sở hữu toàn bộ thư mục và các file; các thư mục demo

4. Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm

Cài đặt một phần mềm với máy chủ có kết nối mạng với yum, VD cài đặt phần mềm MC

[root@ ~]# yum install -y mc (-y nghĩa là đồng ý cài đặt không cần hỏi)

[root@ ~]# yum update rdesktop -y =>Update cho 1 gói phần mềm với yum, VD update phần mềm rdesktop

[root@ ~]# yum remove rdesktop -y => Gỡ bỏ một phần mềm với yum
 
Last edited:

Bình Luận